مهندسی صنایع دانشگاه آزاد سمنان

کارنامه های پذیرفته شدگان ارشد رشته مهندسی صنایع - صنایع دانشگاه آزاد ( واحد قزوین) ورودی 88

رتبه های پذیرفته شدگان ارشددانشگاه آزاد

رشته مهندسی صنایع - صنایع ( واحدقزوین) ورودی ۸۸

رتبه

زبان

تحقیق درعملیات

آمار

طرحریزی

موجودی

۸

۲۰

۴۰

۸۰

۴۰

۵۰

۱۱

۳۰

۴۰

۷۰

۳۵

۵۰

۱۳

۵۵

۳۷

۵۵

۵۹

۴۸

۲۰

۱۰

۶۰

۸۰

۲۵

۳۵

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مدیریت   |